רות אלדן אורנשטיין משרדי עורכי דין נוטריון וגישור - תכנוני מס בעריכת צוואה

08-9718725

 

תכנוני מס בעריכת צוואות

  • מתכננים לרשום צוואה?
  • רוצים לדעת האם וכמה מסי נדל"ן יצטרכו לשלם היורשים?
  • מודעים לכך שתכנון נכון יכול לחסוך ליורשים מיסי נדל"ן בסכומים של מאות אלפי ש"ח? 

אם התשובה חיובית - אתם חלק מקבוצה קטנה מאד, שכן מרבית האנשים לא רק שאינם טורחים לעשות צוואות מסודרות, ולהסדיר את ההורשה באופן המיטבי, אלא שגם אלו שעורכים צוואות, כלל אינם מודעים לחשיבות הרבה של תכנוני מס בעריכת צוואות.

רוב מכריע של האנשים אינם יודעים שעריכת צוואה מקצועית כוללת בתוכה לא רק מתן הוראות מדויקות שישקפו את רצון המצווה, אלא גם מתן ייעוץ למצווה כיצד לערוך את צוואתו באופן שיצמצם ככל האפשר את המיסים שיחולו על היורשים. 

כדי לערוך צוואה מקצועית כזו צריך להיות מומחה הן בתחום המקרקעין ומיסוי המקרקעין, והן בתחום דיני הירושה. רק שילוב של מומחיות בכל התחומים הנ"ל מאפשר הכנת צוואות מדויקות וברות ביצוע ביחד עם תכנון מס. 

לצערי הרב, רוב הצוואות המגיעות למשרדי ערוכות בצורה רשלנית מאד בכל הקשור לתכנוני מס, ונראה על פניו, כי עורך הדין שסייע בעריכת הצוואה כלל לא היה מודע לכך ו/או לא לקח עניין זה במסגרת הייעוץ שנתן למצווה.

ישנם מקרים בהם אני מצליחה לתקן את המעוות גם בדיעבד (בד"כ באמצעות הסכמי חלוקת עיזבון בין היורשים), אולם פעמים רבות קצרה ידי מלהושיע - והיורשים שנמצאים במשרדי נאלצים לשמוע לא רק את גובה המסים, שיחולו עליהם בעת מימוש הנכסים, אלא גם הקלות בה ניתן היה למנוע אותם אילו המצווה היה מקבל ייעוץ נכון במועד עריכת הצוואה. 

אילו תכנוני ושיקולי מס יש לקחת במסגרת עריכת צוואה? 

קצרה היריעה מלפרט את תכנוני ושיקולי המס בעריכת צוואה, שאנו לוקחים בחשבון במסגרת עריכת צוואה או במסגרת עריכת צוואות הדדיות (צוואה הדדית הנה אחד הכלים המתוחכמים לשימור ההון המשפחתי וביצוע תכנוני מס), ותכנוני המס במשרדנו משולבים בד"כ לא רק בעריכת צוואה נכונה, אלא גם בפעולות נוספות הנעשות במהלך חייו של עורך הצוואה (כגון עסקאות מתנה), ומותאמות באופן אישי לעורך הצוואה לאור מצבת הנכסים שלו ולאור המצב המשפחתי שלו ורצונותיו האישיים.

כדי לסבר את האוזן, אבקש להביא בפסקאות הבאות דוגמאות פשוטות יחסית לתכנון מס, שרצוי שכל עורך צוואה יכיר ויקח בחשבון בעת שהנו עורך צוואה.

הדברים חשובים מאד גם ליורשים שקיבלו ירושה ויכולים לבצע ביניהם הסכמי חלוקת עיזבון או לכאלה העתידים לקבל ירושה (בין באמצעות צוואה ובין באמצעות הורשה על פי דין) ורצוי שיהיו מודעים להשלכות שיש לאופן חלוקת העיזבון על המסים שיחולו עליהם עם ההורשה. 

1. הימנעות מפגיעה בסטטוס של היורש כבעלים של דירת יחיד

תיקון לסעיף 49ג. לחוק מיסוי מקרקעין, שנכנס לתוקף באפריל 2016, קובע, כי עד מחצית דירה שהתקבלה בירושה, לא תפגע בסטטוס של מקבל הירושה כבעלים של דירת יחיד (ככל שאכן היה בעלים של דירה יחידה טרם קבלת הירושה), וכלשון הסעיף: 

49ג.   לענין סעיף 49ב(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)  היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה;

(2)  היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

(3)  חלקו של המוכר בבעלותה הוא אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית;

(4)  היא דירה שהתקבלה בירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49ב(5)(א) ו-(ב)

לאור משטר המיסוי הקשה המוחל מאז 1/1/2014 על מי שהנם בעלי יותר מדירת מגורים אחת, הסטטוס של דירת יחיד הנו סטטוס יקר מפז - ויש לנסות לשמר אותו ככל האפשר. 

לפיכך, מומלץ מאד במקרים מסוימים - וככל שהדבר מתיישב עם יתר השיקולים המשפחתיים - להוריש בצוואה נכסי נדל"ן כך שכל ילד יקבל לא יותר ממחצית דירה, כדי שקבלת הירושה לא תפגע בסטטוס של מקבל הירושה כבעלים של דירת יחיד לעניין 49 ב (2) לחוק מיסוי מקרקעין.

פגיעה בסטטוס של "דירת יחיד" בשל קבלת ירושה, תגרור אחריה חיוב במס שבח במכירת הדירה הפרטית של היורש (הכוונה למכירת הדירה שהיורש מתגורר בה עם משפחתו הגרעינית עוד טרם קבלת הירושה), ותשלום מס רכישה של 8% בכל מקרה בו ירצה להחליף את דירתו הפרטית ולרכוש תחתיה דירה אחרת. כל זאת כמובן בנוסף למס השבח על דירת הירושה שיצטרך לשלם במועד מכירת דירת הירושה.

יובהר, כי ישנם מקרים בהם לאופן חלוקת נכסי הנדל"ן בעיזבון אין רלבנטיות לנושא מיסוי מקרקעין (וזאת כאשר ליורשים יש פטור ממס בכל מקרה או כאשר ליורשים יש חיוב במס בכל מקרה).

2. תכנוני מס בדיעבד באמצעות הסכמי חלוקת עיזבון 

גם במקרים בהם המוריש לא ערך צוואה או שערך צוואה הטומנת בחובה תשלומי מס נכבדים ליורשים, ויש שיתוף פעולה טוב בין היורשים, ניתן לערוך הסכמי חלוקת עיזבון, אשר מחלקים את העיזבון באופן המביא בחשבון שיקולי מס, ויכול למזער מאד את תשלומי המס החלים על היורשים.  הדבר נעשה באמצעות הסכמי חלוקת עיזבון הנעשים בין היורשים טרם ביצוע חלוקה ראשונית של נכסי העיזבון . 

לפיכך, מומלץ מאד לא להוציא צוו ירושה ו/או צווי קיום צוואה, טרם התייעצות עם עורך דין וקבלת החלטה באשר לאופן חלוקת העיזבון, שכן הדבר עשוי להקשות על תכנוני מס ועל הסכמי חלוקת עיזבון אפשריים.  

3.  התיקון החדש שמאפשר עסקאות בין קרובים בנכסים שהתקבלו בירושה בחישוב ליניארי מוטב

כדאי להכיר את התיקון שהתקבל בשנת 2016 ואשר מאפשר סוף כל סוף מכירה בין קרובים בנכסים שהתקבלו בירושה תוך שימוש בחישוב מס שבח ליניארי מוטב (חישוב זה מפחית את מס השבח באופן משמעותי מאד), ובלבד שהדבר נעשה במסגרת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים וטרם שנעשתה חלוקה ראשונה של העיזבון בין היורשים.

התיקון הנו רטואקטיבי ומאפשר זאת בהתייחס למכירות בין קרובים החל מיום 1/1/2014. 

4. תכנון הורשה תוך התחשבות בפטורים שיש ליורשים

במקרה בו המוריש הנו בעלים של מספר נכסים והוא מבקש לייעד נכס נפרד לכל יורש, רצוי מאד לדעת מה השבח החל על כל נכס על מנת לייעד נכסים בהתאם לשווי שלהם בניכוי מיסים (שכן רצוי שהחלוקה תעשה על סמך שווי נטו ולא שווי ברוטו).

בעיקר חשוב במסגרת חלוקת הנכסים להתחשב בפטורים הקיימים ליורשים השונים, כאשר רצוי ככל האפשר להעביר נכס עם שבח גדול למי שיש לו פטור מלא ממס שבח, ולייעד את הנכסים עם השבח היותר קטן למי שיצטרכו לשלם מיסי שבח.  

5. תכנון הורשה כך שהמוריש יוכל להוריש ביחד עם נכס המקרקעין היקר ביותר גם פטור ממס שבח 

       לאור הוראות חוק מיסוי מקרקעין הקובעות כי
        49ב.   המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

(1)  (נמחקה);

(2)  הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר הוא בעל הזכות בה במשך 18 חודשים לפחות מיום שהיתה לדירת מגורים, ולא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה כאמור בסעיף 49ג(3) ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997) אם בשל החלק או הדירה האמורים הוחלה החזקה שבסעיף 49ג במכירת דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו;

(3) – (נמחקה);

(4) – (נמחקה);

(5)  המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב)   לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג)    אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

מומלץ מאד לבצע תכנון מס (בד"כ נעשה על ידי באמצעות צוואות הדדיות ו/או מתנה בחיים), שיאפשר  למוריש להיוותר טרם פטירתו עם דירת מגורים אחת בלבד (בד"כ הדירה בה מתגוררים הנה גם הדירה שיש עליה את השבח הגדול ביותר) על מנת שהיורשים יוכלו לקבל ביחד עם הדירה גם פטור ממס שבח. לאור עליית המחירים בתחום הנדל"ן ומאחר ופעמים רבות מדובר במס שבח של מאות אלפי ש"ח, מדובר בתכנון מס שיכול לחסוך סכומי מס גדולים מאד. 

האמור לעיל הנו חלק מהבדיקות והפרמטרים שנלקחים בחשבון במסגרת תכנוני מס בתכנון הורשה.

הערה: האמור לעיל, אינו מחליף יעוץ מקצועי, וניתן להסתמך אך ורק על ייעוץ מקצועי המביא בחשבון את כלל האספקטים וההשלכות הן באספקט המיסוי והן באספקט של דיני הירושה ודיני המשפחה.